Em Nông Minh Tân, học sinh lớp 9 trường THCS Phúc Khánh là tấm gương tiêu biểu học sinh nhèo vượt khó học giỏi