Wednesday, 02/12/2020 - 12:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 1 Long Khánh

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHI BỘ TRƯỜNG THCS SỐ 1 LONG KHÁNH 2017

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

ĐẢNG BỘ XÃ LONG KHÁNH

            CHI BỘ TRƯỜNG THCS SỐ 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

               Long Khánh, ngày tháng năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Chi bộ trường THCS số 1 Long Khánh.

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ trường THCS số 1 Long Khánh xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

2. Yêu cầu

Thông qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
1. Quý I:
- Chủ đề: V
ề công tác xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia

- Thời gian: Tháng 3 năm 2017
- Hình thức: Báo cáo chuyên đề
- Thực hiện: Hà Quang Chung

2. Quý II:
- Chủ đề: Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

- Thời gian: Tháng 6 năm 2017
- Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách thực hiện
- Thực hiện: Giàng Thị Minh

3. Quý III:

Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

- Thời gian: Tháng 9 năm 2017

- Hình thức: Báo cáo tham luận

- Thực hiện: Giàng Thị Minh

4. Quý IV:

- Chủ đề: Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

- Thời gian: Tháng 11 năm 2017

- Hình thức: Báo cáo tham luận

- Thực hiện: Giàng Thị Minh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 ngày để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận.

2. Thời gian trình bày trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.

3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề có thể mời toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường tham dự và tham gia thảo luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ trường THCS số 1 Long Khánh năm 2017, yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                                                                             T/M CHI BỘ

- TT Đảng ủy ( b/c);                                                                                                                           BÍ THƯ

- Các Đảng viên trong Chi bộ;

- Lưu CB.                                                                                                                 GIÀNG THỊ MINH

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 7
Năm 2020 : 2.788